Välkommen till RBS Markets. Vi är en ledande aktör inom strukturerade produkter, warranter och MINI futures

Användarvillkor för The Royal Bank of Scotlands webbplats för investeringsprodukter

Vi ingår i The Royal Bank of Scotland Group (the RBS Group). För information om företagen i koncernen kan du besöka www.rbs.com och klicka på "Om oss". Du kan också få svar på dina frågor genom att ringa +44(0)131 556 8555 eller till vår texttelefon +44(0)845 900 5960.

Webbplatsen ägs och tillhandahålls av The Royal Bank of Scotland plc (RBS eller RBS plc). Vid användning av webbplatsen gäller nedanstående villkor, som vi ber Dig att läsa igenom noggrant. I och med att Du besöker webbplatsen godtar Du att vara bunden av dessa villkor. Om Du inte accepterar dessa förutsättningar och villkor ber vi Dig att inte besöka webbplatsen.

1 Användning av webbplatsen

Den information som lämnas på webbplatsen eller via kommunikation som länkar till webbplatsen är endast för personligt bruk och avsett för allmänna informationsändamål. Innehållet har inte tagits fram som investeringsrådgivning eller med tanke på någon viss mottagares finansiella situation eller behov. Informationen som lämnas på webbplatsen är inte avsedd att distribueras till eller användas av någon person eller juridisk person i länder, där sådan distribution eller användning strider mot gällande lagar och författningar eller som skulle innebära att någon medlem av the RBS Group skulle kunna ställas till ansvar enligt sådant lands lagar och författningar. Eventuella åsikter som framförs på webbplatsen av RBS Group är endast avsedda för personligt bruk och endast i informationssyfte.

Tjänsterna, produkterna och finansiella instrumenten som det hänvisas till på webbplatsen är endast avsedda för personer med hemvist i det land som anges som den jurisdiktion där tjänsterna, produkterna och finansiella instrumenten erbjuds och är inte riktade mot eller avsedda att användas av personer med hemvist i andra länder. Personer med hemvist i andra länder bör inte agera på basis av något på den här webbplatsen. I synnerhet, men utan begränsning härtill, är tjänsterna, produkterna och finansiella instrumenten som det hänvisas till på webbplatsen inte erbjudna eller annars tillgängliga i USA eller till personer i USA. I och med att Du godtar dessa villkor anses Du ha lämnat följande bekräftelse till oss: ”Jag är bosatt i Sverige och jag är inte bosatt i eller medborgare i USA. (I am (i) a resident of Sweden (ii) not a US resident (iii.) not a US person.)”

Personer som ansluter till den här webbplatsen från Australien ska vara medvetna om att anslutning till webbplatsen och användning av information, tjänster och produkter på webbplatsen kan vara förbjudet enligt Australian Corporations Act 2001 eller otillåten enligt RBS Australian Financial Services Licence. Ingenting av innehållet på den här webbplatsen skall tolkas som godkännande av anslutning eller användning av information, tjänster eller produkter på webbplatsen i Australien, i de fall då detta förbud gäller.

Information på den här webbplatsen kan utgöra finansiell marknadsföring. Om någon information på webbplatsen utgör finansiell marknadsföring är sådan information endast framtagen och godkänd för distribution och användning inom den Europeiska Unionen av RBS plc. Om någon information på webbplatsen rör ett erbjudande avseende finansiella instrument, bör Du notera informationen endast utgör marknadsföringsinformation och inte är avsedd att vara, och inte är, ett erbjudande om köp, försäljning eller teckning av dessa finansiella instrument. Om information som avser ett erbjudande finns på webbplatsen så kommer webbplatsen normalt innehålla det relevanta prospektet, som anger villkoren för erbjudandet och de finansiella instrumenten alternativt länkar till prospektet och/eller annan information om var innehållet i prospektet finns tillgängligt.

Webbplatsen är utvecklad för att besökas via vår hemsida eller/och via andra sidor enligt vårt bestämmande. Om Du besöker webbplatsen direkt via enskilda sidor som inte är utvecklade för detta, kan det innebära att Du missar viktig fakta, som har betydelse för informationen på webbplatsen. Den viktiga informationen innehåller fakta och relevanta lagar eller författningar och bör läsas igenom i samband med informationen på de sidor de berör.

2 Ansvarsbegränsningar

Dessa bestämmelser om "Ansvarsbegränsningar" bör Du läsa igenom noggrant eftersom dessa begränsar eller utesluter vårt juridiska ansvar i samband med Din användning av webbplatsen. Ingenting i dessa villkor och i synnerhet inte i klausulerna under "Ansvarsbegränsningar" är avsett att försöka utesluta oss från vårt ansvar i de fall då detta inte är tillåtet enligt gällande lag, inklusive men inte begränsat till, ansvar vid dödsfall eller personskada eller vid bedrägligt beteende.

Ingenting i dessa villkor ska dock uppfattas som att det utesluter, begränsar eller förhindrar oss från våra skyldigheter och förpliktelser enligt Storbritanniens Financial Services and Markets Act 2000 eller enligt andra uppföranderegler eller andra regler som Storbritanniens Financial Services Authority föreskrivit i enlighet med ovan nämnda regelverk och direkt tillämpliga direktiv och förordningar inom Europeiska Unionen, vilka vi är tvungna att följa.

Vi har vidtagit rimliga åtgärder för att säkerställa korrekt och fullständigt innehåll på webbplatsen, bland annat för omdömen, tabeller, indikationstal, kalkyleringsverktyg och rapporter som ingår häri. Denna information har sammanställts av eller inkommit till RBS från källor som anses vara pålitliga. Eftersom RBS inte alltid kommer att kontrollera dessa informationskällor kan vi trots detta inte garantera att uppgifterna är korrekta eller fullständiga. Vi lämnar inga garantier, utfästelser eller förespeglingar (vare sig uttryckligen eller underförstått), så långt som gällande rätt medger, för att webbplatsen, inklusive men utan begränsning till funktionerna som finns på den, kommer att vara fri från störningar eller fel, att felaktigheter kommer att åtgärdas eller att hela eller delar av innehållet eller materialet eller korrektheten, tillgänglighet eller fullständighet av webbplatsens innehåll eller någon del av innehållet eller materialet är lämpligt eller tillgängligt för användning i någon jurisdiktion. Om Du besöker webbplatsen från en annan jurisdiktion är Du ansvarig för att iaktta tillämpliga lokala lagar.

Vi åtar oss inget ansvar på grund av avtalsbrott, skadeståndsrelaterad grund, vårdlöshet, lagstadgad plikt eller annan grund (så långt gällande rätt medger) som kan uppstå vid användning av eller tillgång till webbplatsen, inklusive men utan begränsning till, eventuella fel eller försummelser i innehållet på webbplatsen eller om webbplatsen inte är tillgänglig. Vi ska inte heller hållas ansvariga för någon direkt eller indirekt:

  • ekonomisk förlust (inklusive utan begränsning, förlorad avkastning, data, vinster, överenskommelser, användning, möjligheter, affärer eller beräknade besparingar);
  • förlust av goodwill eller renommé;
  • speciell, oförutsedd eller efterföljande förlust eller skada som uppstått som en följd av att du har besökt webbplatsen eller av dessa villkor.

Tillgång till och användning av webbplatsen sker på Din egen risk och vi går inte i god för att användning av webbplatsen eller nedladdat material från webbplatsen inte kommer att orsaka skada på eventuell egendom eller på annat sätt minimera eller eliminera riskerna knutna till Internet, inkluderat men inte begränsat till, förlust av data, datavirus, spyware, skadliga program, trojaner och maskar. Vi åtar oss inte heller något skadeståndsansvar för förlust eller skador som kan uppstå till följd av förändringar gjorda av innehållet på webbplatsen av obehörig tredje part.

För att ge mervärde till besökare av webbplatsen kan vi komma att lämna ut länkar till andra webbsidor eller källor (som inte ingår i RBS Group) som Du får använda efter eget gottfinnande. Det kan också förekomma att andra webbsidor eller källor (som inte ingår i RBS Group) innehåller länkar till webbplatsen med eller utan vårt tillstånd. Du bekräftar och godkänner att, när du väljer att besöka de webbsidor som vi länkar till eller som länkar till oss, vi inte är ansvariga för tillgängligheten av sådana externa webbsidor eller källor och att sådana webbsidor eller källor inte görs tillgängliga för vår skull av respektive innehavare (oavsett om vi har godkänt sådana länkar till vår webbplats) och att vi inte granskar eller godkänner och inte heller skall vara ansvariga direkt eller indirekt, för (i) integritetsrutiner på sådana webbsidor, (ii) innehållet på sådana webbsidor, inkluderat (utan begränsning) reklam, innehåll, produkter, varor eller annat material eller tjänster på eller tillgängliga via sådana webbsidor eller källor eller (iii) hur andra använder sådana webbsidor eller källor, ej heller för någon skada, förlust eller överträdelse orsakad av eller vid användningen av eller som har samband med sådan reklam, sådant innehåll, sådana produkter, varor eller annat material eller tjänster tillgängliga på sådana externa webbsidor eller källor.

RBS kan från tid till annan agera som market maker, där så är tillåtet enligt tillämplig lagstiftning, eller som representant eller huvudman, köpa eller sälja värdepapper, warranter, terminer, optioner, derivat eller andra finansiella instrument som beskrivs på denna webbplats. RBS eller dess ledning, direktörer, förmåns- eller incitamentsprogram för anställda eller anställda, inklusive personer som medverkat i upprättandet eller utgivandet av detta material, kan från tid till annan inneha långa eller korta positioner i värdepapper, warranter, terminer, optioner, derivat eller andra finansiella instrument som här anges. RBS kan när som helst begära eller tillhandahålla tjänster inom investment banking, commercial banking, krediter, rådgivning eller andra tjänster till emittenter som anges på denna webbplats. Följaktligen kan information finnas tillgänglig för RBS som inte framgår av detta material och RBS kan ha agerat på basis av, eller använt denna information, före eller omedelbart efter publiceringen. RBS kan även ha agerat som ansvarig eller delansvarig för ett offentligt erbjudande av finansiella instrument för emittenter som anges på denna webbplats. Det angivna priset på de finansiella instrument som anges på denna webbplats gäller per angivet datum och utgör ingen garanti för att en transaktion kan genomföras till detta pris. RBS eller andra personer påtar sig inget ansvar för direkta, indirekta, särskilda eller oförutsedda skador, följdskador eller skadestånd, inklusive uteblivna vinster, som på något sätt uppkommer till följd av informationen i detta material. De kurssäkrande aktiviteter (hedging activities) som RBS genomför i samband med angivna finansiella instrument kan ha en inverkan.

Ovanstående begränsning eller uteslutande gäller inte för Dig om det skulle strida mot tillämplig rätt beträffande begränsning eller uteslutande av ansvar för oförutsedda eller ekonomiska följdskador.

3 Skilda juridiska personer inom RBS Group och olika distributionssätt

RBS plc och RBS N.V. ingår i koncernen RBS Group tillsammans med flera andra juridiska personer. Varje juridisk person har ett självständigt juridiskt ansvar för sina förpliktelser och övriga juridiska personer inom RBS Group har inte något ansvar för det aktuella företagets förpliktelser såvida de inte uttryckligen har åtagit sig ett sådant ansvar.

Du bör vidare vara medveten om och uppmärksam på att vid lanseringen av finansiella instrument kan finansiell marknadsföring komma att lämnas av någon person som inte är den person som lämnar Dig erbjudandet att investera i de aktuella instrumenten. Vid marknadsföring tillhandahåller personen Dig information om de finansiella instrumenten och erbjudandet. Den person som överlåter de finansiella instrumenten till Dig är Din motpart i det avtal som Du ingår om Du väljer att investera i erbjudandet. Emittenten, dvs. utgivaren av de finansiella instrumenten, kan men måste inte vara den person som marknadsför instrumenten till Dig eller är Din motpart i avtalet avseende investeringen i erbjudandet.

Från tid till annan kan RBS plc komma att marknadsföra och/eller erbjuda finansiella instrument som emitteras av RBS plc , RBS N.V., eller av RBS Group (eller av annat företag). Det är därför viktigt för Dig att Du tar del av den relevanta dokumentationen (dvs. marknadsföringsmaterial, prospekt och, i förekommande fall, slutliga villkor) avseende de finansiella instrumenten, emittenten och erbjudandet. Endast då kan Du få en fullständig bild av de aktuella finansiella instrumenten, emittenten och erbjudandet.

4 Integritetspolicy

Denna webbplats administreras av RBS.

När Du besöker denna webbplats kan RBS komma att samla in personuppgifter om Dig, antingen direkt (i dessa fall blir Du tillfrågad att lämna uppgifter) eller indirekt. RBS kommer dock endast använda sådana personuppgifter i enlighet med de syften som anges i denna Integritetspolicy och har vidtagit åtgärder för att skydda dessa personuppgifter. Denna policy beskriver syftet med RBS behandling av personuppgifter inhämtade på denna webbplats, användningen av cookies och hur Du kan tillvarata Dina rättigheter enligt gällande personuppgiftslagstiftning. Informationen om Dig kan innefatta information om Dina transaktioner.

Syftet med personuppgiftsbehandlingen

RBS samlar in och behandlar information om kunder och besökare på sin webbplats i syfte att bedriva sin verksamhet, att informera om och erbjuda produkter och tjänster som kan vara av intresse för Dig samt att ta fram statistik för webbplatsen. Information som Du lämnar kommer att användas för att kontakta Dig när så är nödvändigt, bl. a. för att informera Dig om nya funktioner på webbplatsen och för att erbjuda användbara tjänster (förutsatt att Du inte meddelat att Du inte önskar sådana tjänster). Vi förbehåller oss rätten att använda Dina personuppgifter och dela med oss av dessa till andra företag inom RBS Group över världen för att underlätta för dem eller oss att:

  • bedöma finansiella risker och försäkringsrisker;
  • driva in skulder;
  • utveckla kundrelationer, tjänster och system
  • förhindra och upptäcka brott

Vi kan komma att lämna ut information om Dig till tredje part utanför RBS Group under särskilda omständigheter, såsom:

  • i de fall då vi erhållit Ditt tillstånd; eller
  • då vi är tvingade eller får göra så enligt lag; eller
  • till andra företag som levererar en tjänst till oss eller Dig där vi överför rättigheter och åtaganden enligt detta avtal

Känsliga uppgifter

RBS har inte för avsikt att samla in känsliga personuppgifter (exempelvis uppgifter som anger politisk åsikt, religiös övertygelse, hälsotillstånd eller andra liknande uppgifter) på denna webbplats. För det fall RBS skulle inhämta sådana uppgifter, krävs i förväg lämnat medgivande från Dig. Vänligen notera att om Du lämnar känsliga personuppgifter till RBS utan att sådana uppgifter efterfrågats förutsätts

Du därmed ha godtagit att de används för ovan angivna syfte.

Cookies

RBS kan komma att samla in och analysera information rörande användningen av denna webbplats, inklusive information om domännamn, antal besök, vilka sidor på webbplatsen som besökts, webbplatser som besöks före eller efter denna webbplats och den tid användaren tillbringat på webbplatsen. Sådan information kan samlas in genom användning av cookies. En cookie är en liten textfil som läggs på Din hårddisk av vår webbserver. Du kan välja om Du vill acceptera cookies genom att ändra inställningarna i Din webbläsare. Cookies gör användningen av denna webbplats snabbare och enklare.

Andra webbplatser

Vänligen notera att denna Integritetspolicy inte gäller för webbplatser som länkas till från denna webbplats.

Hur Du kan tillvarata Dina rättigheter respektive kontakta RBS

För det fall Du inte önskar få marknadsföringsmaterial från RBS, eller för det fall Du har några frågor rörande denna Integritetspolicy, vår behandling av personuppgifter eller allmänt rörande användningen av denna hemsida, kan Du kontakta oss per brev:

The Royal Bank of Scotland plc
36 St Andrew Square
Edinburgh, EH2 2YB

5 Förbehåll avseende immateriella rättigheter

The Royal Bank of Scotland Group plc eller, som fallet kan vara, en annan medlem av RBS Group förbehåller sig samtliga rättigheter, i alla delar av världen, till alla immateriella tillgångar som består av innehåll från den här webbplatsen och som tillhör The Royal Bank of Scotland Group plc eller annan medlen av RBS Group, med undantag för i den utsträckning som följer av uttryckliga rättighetsupplåtelser.

Innehållet på den här webbplatsen skyddas av upphovsrätt. Förutom i de fall där uttrycklig rättighetsupplåtelse har skett, tillhör upphovsrätten The Royal Bank of Scotland Group plc eller en annan medlem av RBS Group. All form av återgivande av hela eller delar av innehållet på webbplatsen utan skriftligt tillstånd i förväg är förbjudet om det inte endast är enstaka kopior eller utdrag endast för personliga icke-kommersiella syften.

WebbWebbplatsen innehåller flera registrerade och ickeregistrerade varumärken som tillhör The Royal Bank of Scotland Group plc och andra företag inom RBS Group. Dessa varumärken omfattar bland annat logotypen för 'The Royal Bank of Scotland', 'The Royal Bank of Scotland' och 'RBS'. Om Du är osäker på om ett varumärke tillhör The Royal Bank of Scotland Group plc eller ett annat företag inom RBS Group, var vänlig kontakta oss för besked på adressen nedan.

6 Ingen rådgivning på webbplatsen

Informationen på webbplatsen gäller med förbehåll för, och skall läsas tillsammans med, all annan offentliggjord information, och även i relevanta fall andra mer utförliga dokument som offentliggjorts av RBS. Var och en som förvärvar finansiella instrument vid något tillfälle måste göra detta grundat enbart på egen bedömning om de finansiella instrumentens lämplighet för det syfte som de förvärvas och enbart grundat på sådan information som kan inhämtas från offentliggjord information och efter att ha inhämtat professionella eller annan typ av råd som kan anses nödvändigt eller lämpligt för omständigheterna och inte grundat på tillit till den information som webbplatsen innehåller.

Informationen är inte skräddarsydd för någon särskild investerare och utgör inte finansiell rådgivning, investeringsrådgivning eller professionell rådgivning. Inte heller ska någon information på webbplatsen uppfattas som ett erbjudande eller tillhandahållande av någon form av finansiell rådgivning, investeringsrådgivning eller professionell rådgivning. Framförallt bör Du inhämta råd från en kvalificerad expert innan du tar beslut angående någon form av investering.

7 Kommunikationer med oss

Telefonsamtal

Du, och alla som samarbetar med dig eller representerar Dig, accepterar att all kommunikation (inklusive telefonsamtal) mellan oss kan spelas in av oss. Dessa inspelningar är egendom tillhörig oss och kommer att utgöra bindande bevis för den inspelade kommunikationen vid avsaknad av ådagalagda fel och kan också utgöra bevis vid tvist. Om Du har gjort motsvarande inspelningar kommer de att beviljas motsvarande status.

E-post

Meddelanden som sänds till RBS via e-post är inte säkra. RBS rekommenderar att Du inte sänder konfidentiell information till RBS via e-post. Om Du väljer att sända meddelande till RBS via e-post, godtar Du risken att meddelandet uppsnappas, missbrukas eller förvrängs av utomstående.

IT-kommunikation

För att upprätthålla säkerheten i systemet, skydda medarbetare och avslöja bedrägeri och andra brott, förbehåller sig RBS Group rätten att övervaka all IT-kommunikation, inklusive webb- och e-posttrafik in och ut från domänen. Övervakningen omfattar bland annat, men inte uteslutande, kontroll av virus och andra skadliga koder, kriminell aktivitet och användning och innehåll som inte är godkänt och bryter mot RBS Groups policy när det gäller etik och uppförande under arbetet samt informationssäkerhet.

8 Annan viktig information

Information och uppgifter på webbplatsen utgör inget erbjudande till allmänheten enligt någon tillämplig lag eller ett erbjudande att sälja eller en uppmuntran eller erbjudande att köpa några värdepapper eller finansiella instrument eller råd eller rekommendationer angående sådana värdepapper eller andra finansiella instrument.

Webbplatsen innehåller vissa "framtidsprognoser" som kan identifieras genom användandet av framåtblickande terminologi såsom "förvänta", "uppskatta", "beräkna", "förutse", "bör", "ämna", "planera", "sannolikhet", "målsättning", "mål", "avsikt", "vilja", "strävan", "utsikter", "optimistisk", "framtidsperspektiv" och liknande uttryck och varianter på sådana uttryck.

Faktorer, som kan orsaka att faktiska resultat skiljer sig i väsentlig grad från de resultat som framtidsprognoser på webbplatsen beskrivit, är bland annat, men inte endast, allmänna ekonomiska villkor i England och i andra länder där RBS Group bedriver omfattande verksamhet eller har stora investeringar, såsom USA; valuta- och räntepolitik från Bank of England, styrelsen för Centralbanken i USA och andra centralbanker inom G-7; oförutsägbar turbulens när det gäller räntor, utländska valutor, priser på råvaror och aktiepriser; förändringar när det gäller engelska eller utländska lagar, förordningar eller skatter; förändringar när det gäller konkurrens och prissättning; naturkatastrofer eller andra stora katastrofer; omöjlighet att helgardera vissa ekonomiska risker; nöjaktigheten i beräkning av reservfondsförluster; förvärv eller omorganisationer; teknologiska förändringar; förändringar i hushållens konsumtion och sparande; och RBS Groups framgång i att hantera ovan nämnda risker. Riskerna och osäkerheten diskuteras i RBS Groups SEC-arkiv. Framtidsprognoserna på webbplatsen är giltiga vid det datum då dokumentet skrevs, och RBS Group uppdaterar inga framtidsprognoser för att anpassa dem efter händelser eller omständigheter som inträffat efter detta datum.

Information på webbplatsen som relaterar till priser som har erlagts eller erhållits för investeringar under den senaste tiden eller avkastningar på investeringar, kan inte användas som pålitligt underlag för utvecklingen i framtiden.

Den finansiella information som från tid till annan publiceras på eller görs tillgänglig via webbplatsen, har sammanställts och placerats på webbplatsen med största noggrannhet. Trots detta bör endast den engelska originaltexten i tryckt format av information betraktas som originalversionen. Inga rättigheter uppstår på basis av sådan information på webbplatsen och detta gäller även för innehållets korrekthet eller fullständighet.

9 Näringsrättslig information

Registreringsuppgifter

The Royal Bank of Scotland plc är registrerat i Skottland under registreringsnummer 90312 och har sitt huvudkontor på adressen 36 St Andrew Square, Edinburgh EH2 2YB.

RBS är auktoriserat och står under tillsyn av Financial Services Authority. Banken är registrerad i FSA:s register och registreringsnumret är 121882. FSA:s register kan besökas via www.fsa.gov.uk/register/. Bankens VAT-nummer är GB 243852752. Vi kan kontaktas per e-post på följande adress: rbssip@rbos.com.

RBS är anslutet till Banking Code och Business Banking Code. Om du vill ha informationsmaterial om Banking Code eller Business Banking Code kan du kontakta personalen på alla filialer. Ytterligare information om The Code kan även erhållas från British Banker's Associations webbsida.

RBS N.V. är auktoriserat av De Nederlandsche Bank och i vissa hänseenden står banken även under tillsyn av Financial Services Authority i Storbritannien.

I vissa jurisdiktioner är RBS plc ombud för RBS N.V. och omvänt är RBS N.V. ombud för RBS plc i vissa jurisdiktioner.

Klagomål

Om Du inte är nöjd med någon produkt eller tjänst från RBS plc eller RBS N.V. har vi en procedur i respektive bank för att hantera klagomål, som Du kan använda för att lösa sådana problem.

RBS plc är medlem av The Financial Ombudsman Service. Om Du fortfarande inte är nöjd efter att ha följt bankens klagomålsprocedur kan Du vända Dig till Ombudsmannen och be att få klagomålet granskat.

Mer information om The Financial Ombudsman Service kan Du få på alla kontor eller genom att ringa till banken. Du kan också skriva till: Financial Ombudsman Service, South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, London E14 9SR eller ringa +44(0)845 080 1800.

Information till kunder

För att hjälpa regeringen att bekämpa finansiering av terrorism och aktiviteter innefattande penningtvätt är samtliga finansiella institut enligt lag tvungna att ta emot, bekräfta och registrera information som identifierar varje individ eller juridisk person som öppnar konto.

10 Om användarvillkoren och webbplatsen

Ändringar på webbplatsen

Innehållet på webbplatsen, inklusive dessa användarvillkor, kan ändras av oss utan föregående meddelande och RBS Group är inte skyldigt att ta bort inaktuell information från webbplatsen eller att uttryckligen markera att den är inaktuell. Vi påminner om att Du inte kan vara säker på att innehållet på webbplatsen är uppdaterat och aktuellt och att det inte skall användas som ett substitut för att göra oberoende bedömningar. Du bör noggrant läsa och begrunda varje offentliggörande eller friskrivning som görs på webbplatsen.

Fortsatt giltighet

Om någon bestämmelse i dessa villkor för användning av och tillgång till webbplatsen inte är giltiga, kommer detta inte att påverka giltigheten och verkställbarheten när det gäller övriga bestämmelser, och ska anses ersatts av en giltig bestämmelse som har den närmaste innebörden som ogiltiga bestämmelsen hade.

Tillämplig rätt och tvistelösning

Användarvillkoren för webbplatsen lyder under skotsk rätt och alla tvister rörande webbplatsen ska lösas vid en domstol i Skottland.

Jag är bosatt i Sverige och jag är inte bosatt i eller medborgare i USA
Important information to investors in RBS mini futures

RBS and BNP Paribas are pleased to announce that BNP Paribas has agreed to overtake the market making responsibility and to provide product information for existing RBS mini futures*.

Welcome to BNP Paribas mini futures, click here

*Except where the underlying is Orange Juice, Cotton, Coffee, Cacao, Corn or Wheat

Cookies: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga webupplevelse. Genom att använda denna webbplats samtycker du att vi kan spara och att ha tillgång till cookies.

Produkter

For mini futures, click here (you will be redirected to BNP Paribas) In the product list below you will no longer find information on mini futures (except where the underlying is Orange Juice, Cotton, Coffee, Cacao, Corn or Wheat).

Välj produkttyp :
Välj tillgångsslag:
Välj underliggande tillgång:
Välj region:

5 produkter hittades

NamnISIN-kodBörskodHävstångFin.nivåStop LossKöpSäljRef.
RDX Mini Long
GB00BDLHTH05 / MINILONG RDX R
3,17856,29942,00
2,38
1106,009
Hang Seng China Enterprises Mini Long
NL0009055912 / MINILONG HSCE C
2,786.644,937.171,00
4,19
11181,008
Hang Seng China Enterprises Mini Short
NL0009600147 / MINISHRT HSCE F
2,7213.850,5412.753,00
2,59
11188,004
DAXglobal BRIC Mini Long
NL0009867977 / MINILONG BRIC D
2,46220,96237,00
1,49
381,009
RDX Mini Long
NL0009058379 / MINILONG RDX B
1,64503,30554,00
5,93
1106,004
Sida 1 av 1 
Live updates
The Royal Bank of Scotland plc (RBS plc) är auktoriserat ombud för The Royal Bank of Scotland N.V. (RBS N.V.) i vissa jurisdiktioner.